Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Met een amendement kan een raadslid (of meerdere raadsleden) een voorstel tot wijziging van de tekst van een ontwerpbesluit, zoals die door het college aan de raad wordt voorgelegd, doen. Indien een amendement door de raad wordt overgenomen, wordt het ontwerpbesluit vervangen door de tekst in het amendement. Hier vindt u het overzicht van alle ingediende en aangenomen amendementen.

Hier vindt u onder andere brieven die aan de gemeenteraad worden gericht. Deze worden op de lijst van ingekomen stukken geplaatst en behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering.

Hier vindt u onder andere notities en memo’s van het college aan de raad. Deze worden op de lijst van ingekomen stukken geplaatst en behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering.

In dit overzicht kunt u de lijsten van ingekomen stukken inzien.
De lijsten zijn gerangschikt op datum van de raadsvergadering waarin ze zijn behandeld.

Een raadslid (of meerdere raadsleden) kan een motie indienen. Dit is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of van meerdere raadsleden over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. In de motie wordt een verzoek, oordeel of wens uitgesproken. In deze lijst vindt u de ingediende en aangenomen moties en de afhandeling daarvan.

Naast de mogelijkheid om feitelijke vragen te stellen en het vragenkwartier, kunnen raadsleden ook schriftelijke vragen indienen. Deze vragen gaan over alle onderwerpen die de raad aangaan en worden gericht tot het college of de burgemeester. Schriftelijke vragen kunnen ook door fracties gezamenlijk worden ingediend en dienen binnen vier weken beantwoord te zijn. Op deze lijst vindt u de ingediende vragen en de antwoorden.

In de raads- en commissievergaderingen worden door de portefeuillehouders soms toezeggingen aan de raad gedaan. Deze toezeggingen kunnen schriftelijke worden afgedaan. Als dat het geval is, worden ze op deze lijst gezet. U vindt de toezeggingen in deze lijst. Zodra aan de toezegging is voldaan, wordt deze van de lijst afgevoerd.