Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Met een amendement kan een raadslid (of meerdere raadsleden) een voorstel tot wijziging van de tekst van een ontwerpbesluit, zoals die door het college aan de raad wordt voorgelegd, doen. Indien een amendement door de raad wordt overgenomen, wordt het ontwerpbesluit vervangen door de tekst in het amendement. Hier vindt u het overzicht van alle ingediende en aangenomen amendementen.

Hier staat overige informatie met betrekking tot de gemeenteraad. U vindt hier onder andere informatie over de wijze waarop u mee kunt praten met de raad, het Reglement van Orde, een overzicht van de vergaderdata, uw spreekrecht, Gast van de Raad, de training Politiek Actief en hoe u in contact komt met de raad.

Een raadslid (of meerdere raadsleden) kan een motie indienen. Dit is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of van meerdere raadsleden over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. In de motie wordt een verzoek, oordeel of wens uitgesproken. In deze lijst vindt u de ingediende en aangenomen moties en de afhandeling daarvan.

Naast de mogelijkheid om feitelijke vragen te stellen en het vragenkwartier, kunnen raadsleden ook schriftelijke vragen indienen. Deze vragen gaan over alle onderwerpen die de raad aangaan en worden gericht tot het college of de burgemeester. Schriftelijke vragen kunnen ook door fracties gezamenlijk worden ingediend en dienen binnen vier weken beantwoord te zijn. Op deze lijst vindt u de ingediende vragen en de antwoorden.

In de raads- en commissievergaderingen worden door de portefeuillehouders soms toezeggingen aan de raad gedaan. Deze toezeggingen kunnen schriftelijke worden afgedaan. Als dat het geval is, worden ze op deze lijst gezet. U vindt de toezeggingen in deze lijst. Zodra aan de toezegging is voldaan, wordt deze van de lijst afgevoerd.