Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Inspreken bij een raadsvergadering

Na opening van de raadsvergadering kunt u het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Hiervoor staat één spreektermijn van 10 minuten. Daarnaast kunt u bij een bespreekstuk op de agenda inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Na discussie in de raad mag hierop door de inspreker nog een korte reactie gegeven worden.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie. Dit kan tot 12.00 uur op de vrijdag voor de dag van de raadsvergadering. De griffie kan u tevens meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken. Aanmelden kan via: griffie@weststellingwerf.nl of via raadsgriffier Janneke Kampinga: 06 510 440 68.

Inspreken bij de commissie

U kunt bij een agendapunt inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Na discussie in de commissie mag hierop door de inspreker nog een korte reactie gegeven worden.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie. Dit kan tot 09.00 uur op de dag van de commissievergadering. De griffie kan u tevens meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken. Neem hiervoor telefonisch contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga (06 510 440 68) of stuur een email naar griffie@weststellingwerf.nl.

Het (fractie)inloopspreekuur

Voordat een onderwerp besproken wordt in een commissie- of raadsvergadering kunt u met de fracties overleggen tijdens het inloopspreekuur één week voor de commissievergadering. U kunt ook onderwerpen inbrengen, die niet op de agenda van de commissie of raad staan.

De avond begint om 19.30 uur met een gezamenlijk, openbaar inloopspreekuur bestemd voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In dit spreekuur heeft een ieder 5 minuten de gelegenheid zijn zegje te doen, een voorstel te doen of iets anders onder de aandacht van de politiek te brengen. De raad hoort, luistert en stelt verhelderende vragen, er vindt geen politieke discussie plaats. Als u wilt inspreken kan kunt u zich aanmelden bij de griffie bij binnenkomst van de raadszaal.

Na afloop van het plenaire inloopspreekuur is er de mogelijkheid om met fracties of individuele raadsleden na te praten bij statafels die achter de raadszaal staan opgesteld. Dit is een soort ‘politieke markt’.

Na dit uur beginnen de partijen hun fractievergadering in de eigen fractiekamer. Als u dit wenst kunt u hier ook inspreken. Hiervoor kunt u tijdens het inloopspreekuur contact opnemen met de desbetreffende fractie.

Contact met de raad, fracties en/of raadsleden of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, etc.? Voor al uw vragen kunt u terecht bij de griffie via e-mail: griffie@weststellingwerf.nl.

Een brief schrijven
Heeft u een vraag of verzoek aan de gemeenteraad of wilt u de gemeenteraad ergens over informeren, dan kan dit ook middels een brief aan de gemeenteraad. Indien uw brief de donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering vóór 12.00 uur ontvangen is, wordt deze op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering geplaatst. In die vergadering besluit de raad hoe de brief wordt afgehandeld.

Een brief aan de gemeenteraad kunt u als volgt adresseren:
De gemeenteraad van Weststellingwerf
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Een brief aan het college schrijven, kan natuurlijk ook. Die brief richt u aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Een e-mail kunt u ook sturen naar de gemeenteraad via het emailadres: info@weststellingwerf.nl

Vermeld aan het begin van de brief of e-mail duidelijk het onderwerp waarover u schrijft en vergeet niet de brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen.

Word 'Gast van de raad'
De gemeenteraad van Weststellingwerf nodigt inwoners uit als gast van de raad op de maandagavonden dat er raadsvergaderingen zijn.

Gast van de raad is een idee van de gemeenteraad om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke politiek. Een ‘gast van de raad’ avond begint om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Wat houdt het in om 'Gast van de raad' te zijn?
Samen met een aantal raadsleden eet u eerst gezellig samen en krijgt u antwoord op al uw vragen over de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: Wat doet de raad precies? Wat betekent het om raadslid te zijn? En … heb ik ook invloed als inwoner? U hoort ook wat er gebeurt bij een raadsvergadering en maakt het eerste deel van de raadsvergadering mee.

Hoe word ik 'Gast van de raad'?
Bij elke raadsvergadering is er plek voor maximaal 15 gasten van de raad. U kunt ook iemand meenemen. Om gast van de raad te worden, moet u zich aanmelden.

Aanmelden 'Gast van de raad'

https://www.weststellingwerf.nl/gast-van-de-raad

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de raad.

De griffie is opgericht door de gemeenteraad van Weststellingwerf na de invoering van het dualisme in 2002, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan de raad en haar voorzitter, de burgemeester.

De medewerkers van de griffie zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed kunnen verlopen. De griffier verzamelt alle stukken en zorgt dat deze vergaderstukken op tijd gepubliceerd worden. Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties en verordeningen.

Rekenkamercommissie.

De gemeente Weststellingwerf heeft op 27 januari 2015 besloten om samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland een personele unie te vormen voor de Rekenkamercommissie. Elke gemeente heeft zo een eigen Rekenkamercommissie, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze. In de gemeente Weststellingwerf bestaat de Rekenkamercommissie uit 3 externe leden die ondersteund worden door een secretaris. De voorzitter en externe leden zijn door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar.

De gemeente Weststellingwerf heeft gekozen voor een Rekenkamercommissie bestaande uit drie externe leden:

Mw. Tiny Ruiter, voorzitter;
Dhr. F. Haven, lid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: Rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl

De Rekenkamercommissie sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de Rekenkamercommissie.

https://www.weststellingwerf.nl/rekenkamercommissie