Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Inspreken bij een raadsvergadering


Na opening van de raadsvergadering kunt u het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.
Hiervoor staat één spreektermijn van 10 minuten.
Daarnaast kunt u bij een bespreekstuk op de agenda inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal 5 minuten.
Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.


Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie.
Dit kan tot 12.00 uur op de vrijdag in de week voorafgaand aan de raadsvergadering.


De griffie kan u ook meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken.
Aanmelden kan via griffie@weststellingwerf.nl, of neem telefonisch contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga (06 - 510 440 68).

Inspreken bij de commissie


U kunt bij een agendapunt inspreken.
Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten.
Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. 


Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, vraagt u dit dan aan bij de griffie.
Dit kan tot 12.00 uur op de vrijdag in de week voorafgaand aan de commissievergadering.


De griffie kan u ook meer informatie verstrekken over de regels bij het inspreken.
Neem hiervoor telefonisch contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga (06 510 440 68), of stuur een mail naar griffie@weststellingwerf.nl.

Contact met de raad, fracties en/of raadsleden of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, etc.?


Voor al uw vragen kunt u terecht bij de griffie via e-mail: griffie@weststellingwerf.nl.

U bent van harte welkom tijdens het inloopspreekuur


De raadsfracties combineren hun fractievergadering met een inloopspreekuur.
Wilt u een voorstel doen, of iets onder de aandacht van de politieke partijen brengen, meldt u zich dan aan!


Het inloopspreekuur begint om 19.00 uur.
U krijgt 10 minuten de gelegenheid om in te spreken.
Dit kan tegelijkertijd voor alle fracties in de raadzaal.
U kunt er ook voor kiezen om een bepaalde fractie - of meerdere fracties - toe te spreken in hun fractiekamer(s).


Nadat u heeft ingesproken kunnen de raadsleden vragen aan u stellen.
Er vindt geen politieke discussie plaats.


Aanmelden?
U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op de vrijdag in de week voorafgaand aan het inloopspreekuur.
Dit kan via griffie@weststellingwerf.nl, of neem telefonisch contact op via 06 - 82 49 94 69.

Heeft u een vraag of verzoek aan de gemeenteraad of wilt u de gemeenteraad ergens over informeren, dan kan dit ook middels een brief aan de gemeenteraad. Indien uw brief de donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering vóór 12.00 uur ontvangen is, wordt deze op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering geplaatst. In die vergadering besluit de raad hoe de brief wordt afgehandeld.


Een brief aan de gemeenteraad kunt u als volgt adresseren:
De gemeenteraad van Weststellingwerf
Postbus 60
8470 AB Wolvega


Een brief aan het college schrijven, kan natuurlijk ook. Die brief richt u aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 60
8470 AB Wolvega


Een e-mail kunt u ook sturen naar de gemeenteraad via het emailadres: info@weststellingwerf.nl


Vermeld aan het begin van de brief of e-mail duidelijk het onderwerp waarover u schrijft en vergeet niet de brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen.

Hartelijk welkom als 'Gast van de raad'!
De gemeenteraad van Weststellingwerf nodigt inwoners uit als gast van de raad op de maandagavonden dat er raadsvergaderingen zijn.


Gast van de raad is een idee van de gemeenteraad om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke politiek.


Wat houdt het in om 'Gast van de raad' te zijn?
Als Gast van de raad krijgt u de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de raadsleden en vragen te stellen. Wat doet de raad nu eigenlijk precies? Wat betekent het om raadslid te zijn? Wat is mijn invloed als inwoner?


De avond begint om 17.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Na het voorstelrondje kunt u met de raadsleden in gesprek. Daarna volgt een presentatie over de gemeenteraad. Aansluitend woont u (een deel van) de raadsvergadering bij. De avond wordt informeel afgesloten met een hapje en drankje.


Hoe word ik 'Gast van de raad'?
Bij elke raadsvergadering is er plek voor circa 10 gasten van de raad.
U kunt zich aanmelden via https://www.weststellingwerf.nl/gast-van-de-raad

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de raad.


De griffie is opgericht door de gemeenteraad van Weststellingwerf na de invoering van het dualisme in 2002, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan de raad en haar voorzitter, de burgemeester.


De medewerkers van de griffie zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed kunnen verlopen. De griffier verzamelt alle stukken en zorgt dat deze vergaderstukken op tijd gepubliceerd worden. Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties en verordeningen.

Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden.
Artikel 81a van de Gemeentewet stelt dat elke gemeente verplicht is een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. In 2015 is een onafhankelijke OWO-rekenkamercommissies ingesteld, met een personele unie voor alle drie gemeenten. Deze commissie is tot heden werkzaam om de controlerende rol van de raad te ondersteunen.


Om uitvoering te geven aan de Wet versterking decentrale rekenkamers is een aantal wijzigingen doorgevoerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2023.


Deze wijzigingen omvatten het volgende:
1. De transitie van rekenkamercommissie naar rekenkamer.
2. Het vaststellen van verordening rekenkamer Weststellingwerf 2023.Met het vaststellen van deze verordening, vervalt de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Weststellingwerf 2018, welke is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2018.


Rekenkamer gemeente Weststellingwerf:
Mevrouw J.P.M. Vervoort, voorzitter;
Mevrouw G.J.J. Hoving;
De heer H. Veenstra.


De voorzitter en leden van de rekenkamer zijn op 18 december 2023 door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar.
Ze worden ondersteund door een secretaris: mevrouw J. Rijpma.


Contactadres:
Rekenkamer@weststellingwerf.nl


Informatie over de werkzaamheden van de rekenkamer vindt u via onderstaande link.De rekenkamer sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy-beleid van de gemeente.
De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is ook de FG van de rekenkamer.


I